Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 2

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 2

9/26/2016 0

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 2


Pada kali ini akan kami bagikan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bab hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 2. Saya sarankan pembaca membaca soal versi 1 (Soal PPKn : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi1). Materi yang ada pada soal ini sama dengan soal versi 1, antara lain :
1.   Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
2.   Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
3.   Pelanggaran terhadap hak warga negara
4.   Pengigkaran terhadap kewajiban warga negara

Jenis soal yang kami bagikan ada dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Berikut ini soal mapel PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 2.

A.  Soal pilihan ganda : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Tokoh yang mengemukakan pendapat bahwa penduduk adalah orang yang bertempat tinggal tetap di suatu negara dengan sah adalah …
a.    Soepomo
b.    Koentjaraningrat
c.    Notonegoro
d.    AS Hikam
e.    Koeniatmanto

2.      Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk sekaligus warga negara Indonesia secara konstitusional tercantum di dalam pasal …
a.    16 UUD 1945
b.    27 UUD 1945
c.    28 UUD 1945
d.    29 UUD 1945
e.    30 UUD 1945

3.      Menurut UU RI No 3 Tahun 1946, salah satu yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta telah berusia …
a.    19 tahum
b.    20 tahun
c.    21 tahun
d.    22 tahun
e.    23 tahun

4.      Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, diakui dengan sah oleh bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan asing tetap diakui warga negara Indonesia. Pernyataan ini termasuk dari salah satu isi UU RI No 12 tahun 2006 …
a.    pasal 2
b.    pasal 4
c.    pasal 5
d.    pasal 8
e.    pasal 9

5.      Salah satu syarat naturalisasi biasa, yaitu …
a.    anak-anak yang belum berumur 18 tahun
b.    telah berusia 21 tahun
c.    dibawah umur 5 tahun
d.    sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut
e.    telah berusia 18 tahun

6.      Persamaan kedudukan warga negara dalam perekonomian dan kesejahteraaan sosial diatur dalam Bab XIV pasal …
a.    27 dan 28
b.    28 dan 29
c.    29 dan 30
d.    31 dan 32
e.    33 dan 34

7.      Hak warga negara dan setiap orang untuk berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan isi dari pasal …
a.    28 A
b.    28 B ayat 2
c.    28 C ayat 1
d.    28 D ayat 4
e.    28 E ayat 3

8.      Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, merupakan pengertian kweajiban menurut …
a.    Soerjono Soekanto
b.    Salmond
c.    Curzon
d.    Notonegoro
e.    Max Iver

9.      Berikut ini yang bukan merupakan pelanggaran warga negara adalah …
a.    penanngkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum
b.    pengetrapan budaya kekerasan untuk menindak warga atau masyarakat yang dianggap cukup ekstrim
c.    pembungkaman kebebesan pers dengan cara pencabutan SIUP
d.    pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
e.    pembentukan lembaga yang mengurus hak warga negara

10.   Hak untuk memberikan kritik kepada pemerintah yang bersifat membangun diperbolehkan menurut UD 1945 …
a.    pasal 27
b.    pasal 28
c.    pasal 29
d.    pasal 30
e.    pasal 31

11.   Pasal 34 UUD 1945 memuat tentang …
a.    perbedaan ras
b.    perbedaan agama
c.    kesejahteraan sosial dan jaminan sosial
d.    perbedaan golongan sosial
e.    perbedaan budaya

12.   Contoh kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi adalah …
a.    membayar pajak
b.    mengikuti pemilu
c.    mengikuti wajib belajar sembilan tahun
d.    mematuhi peraturan yang ada
e.    menjaga nama baik bangsa dan negara

13.   Jaminan terhadap hak perempuan untuk mencapai kesejahteraan gender dalam kehidupan nasional tergolong dalam hak warga negara dalam aspek …
a.    ekonomi
b.    agama
c.    politik
d.    sosial budaya
e.    pemerintahan

14.   Hak yaitu kuasa untuk mendapatkan atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak bisa oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa olehnya. Pengertain hak tersebut dikemukakan oleh …
a.    Notonagoro
b.    A.S Hikam
c.    Koeniatmanto
d.    UU No 62 tahun 1958
e.    Soerjono Soekanto

15.   Kewajiban negara yang ada pada pasal 28 I ayat 4 adalah …
a.    menjamin kehidupan dan pekerjaan
b.    menjamin hak hidup serta hak untuk mempertahankan hidup
c.    menjamin hak asasi warga negara
d.    menjamin pembiayaan pendidikan dasar
e.    menjamin pemberian jaminan sosial

B.  Soal pilihan esai : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Sebutkan peraturan undang-undangan yang mengatur tentang masalah kewarganegaraan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang
2.      Sebutkan minimal lima sebab seseorang kehilangan kewarganegaraan negara Republik Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2006!
3.      Bagaimana pengertian warga negara menurut Koeniatmanto?
4.      Sebutkan syarat-syarat menjdi warga negara menurut UU No 3 Tahun 1946!
5.      Tuliskan dasar undang-undang yang mengatur kewarganegaraan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia!
6.      Paparkan pendapat Anda mengenai kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara!
7.      Menurut Anda, bagaimanakah cara yang efektif mengatasi pelanggaran terhadap hak warga negara?
8.      Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kontrovensi hukuman mati yang sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia? Setujukah Anda dengan hukuman mati tersebut?
9.      Tuliskan beberapa pasal yang mengatur tentang hak warga negara!
10.   Sebutkan kewajiban-kewajban yang harus dipeuhi oleh warga negara menurut UUD 1945!
11.   Dengan pengetahuan Anda, coba jelaskan beberapa kasus pelanggaran atau kontroversi HAM serta hak warga negara yang terjadi khususnya di negara Indonesia!
12.   Menurut Anda, bagaimana solusi dari permasalahan pelanggaran hak warga negara? Jelaskan pedapat Anda!
13.   Apakah yang dimaksud dengan warga negara iu?
14.   Mengapa seseorang kehilangan kewarganegaraan?
15.   Uraikan berbagai hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara yang telah diatur oleh UUD 1945!
16.   Jelaskan bagaimanakah persamaan kedudukan warga negara dalam bidang pendidikan dan kebudayaan!
17.   Sebutkan beberapa upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara!

Demikian soal PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 2. Jika belum puas, silahkan baca :


Semoga bermanfaat untuk para pembaca.
Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1

9/26/2016 0

Soal PPKn : Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi Versi 1


Pada kali ini akan kami bagikan soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bab hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1. Jika pembaca nanti tidak puas karena soalnya kurang, silahkan baca versi 2 (Soal PPKn : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 2). Materi yang ada pada soal ini antara lain :
1.   Hakikat warga negara dalam sistem demokrasi
2.   Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
3.   Pelanggaran terhadap hak warga negara
4.   Pengingkaran terhadap kewajiban warga negara

Jenis soal yang kami bagikan ada dua, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Berikut ini soal mapel PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1.

A.  Soal pilihan ganda : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara disebut …
a.    warga negara
b.    pemerintah
c.    penduduk
d.    duta besar
e.    rakyat

2.      Golongan orang Jepang yang melakukan komunikasi dagang dengan Belanda pada waktu sebelum adanya proklamasi kemerdekaan yaitu golongan …
a.    Bumiputera
b.    Tionghoa
c.    Timur Asing
d.    Bangsawan
e.    Eropa

3.      Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 mengatur tentang …
a.    kewarganegaraan Indonesia
b.    penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRC
c.    keimigrasian
d.    visa, izin masuk, dan izin keimigrasian
e.    persamaan kedudukan warga negara

4.      Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan disebut  asas …
a.    ius soli
b.    bipatride
c.    ius sanguinis
d.    repudiasi
e.    apatride

5.      Seseorang keturunan A yang menggunakan asas ius soli lahir di negara C yang menggunakan asas ius sanguinis, maka dengan itu status kewarganegaraannya adalah …
a.    ius soli
b.    bipatride
c.    ius sanguinis
d.    repudiasi
e.    apartride

6.      Dalam pasal 30 ayat 1, menjelaskan tentang macam hak warga negara yaitu …
a.    hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan
b.    hak untuk dibela
c.    hak untuk dipertahankan
d.    hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
e.    hak tentang kedudukan warga negara

7.      Undang-undang tentang pegadilan manusia yaitu …
a.    UU No 23 tahun 1999
b.    UU No 24 tahun 1999
c.    UU No 26 tahun 2000
d.    UU No 27 tahun 2001
e.    UU No 28 tahun 2002

8.      Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut …
a.    kewajiban
b.    hak
c.    hadiah
d.    kepentingan
e.    hukum

9.      Pada UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Hal ini tercantum pada …
a.    pasal 27 dan 28
b.    pasal 28 A-J
c.    pasa 20 dan 30
d.    pasal 31 dan 32
e.    pasal 33 dan 34

10.   Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada tempat dia dilahirkan dinamakan …
a.    apatride
b.    bipatride
c.    ius soli
d.    ius sanguinis
e.    repudiasi

11.   Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan UU No 12 tahun 2006 adalah …
a.    pemberian
b.    permohonan
c.    kelahiran
d.    pembelian
e.    perkawinan

12.   Undang-undang tetang kewarganegaraan di Indonesia yang masih tetap berlaku sampai sekarang adalah …
a.    UU No 4 tahun 1969
b.    UU No 12 tahun 2006
c.    UU No 3 tahun 1946
d.    UU No 26 tahun 1958
e.    UU No 62 tahun 1958

13.   Golongan Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Cina termasuk dalam golongan …
a.    Eropa
b.    Timur Asing
c.    Bumiputera
d.    Kawula negara
e.    pribumi

14.   Berikut ini yang bukan merupakan syarat menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang adalah …
a.    sehat dalam jasmani dan rohani
b.    tidak mempunyai kewarganegaraan ganda
c.    berusia 17 tahun atau sudah menikah
d.    bisa berbahasa Indonesia dan mengikuti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945
e.    memiliki pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap

15.   Hal-hal yang bukan menjadi penyebab hilangnya kewarganegaraan yang dimiliki seseorang adalah …
a.    tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan ia mendapat kesempatan itu
b.    telah berusia 18 tahun atau sudah menikah
c.    mendapatkan kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
d.    dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri
e.    masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden

16.   Negara yang menerapkan asas campuran yaitu menerapkan asas ius soli dan ius sanguinis secara bersamaan adalah …
a.    Inggris
b.    India
c.    Mesir
d.    Cina
e.    Amerika Serikat

B.  Soal pilihan esai : Hak dan kewajiban dalam berdemokrasi

1.      Jelaskan menurut pendapat Anda mengenai pengertian penduduk, warga negara, dan orang asing!
2.      Paparkan menurut pengetahuan anda tentang asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang!
3.      Dengan dianutnya asas yang berbeda antara satu negara dengan negara lain, melahirkan dua masalah kewarganegaraan. Jelaskan masalah-masalah tersebut dan berikan contoh kasusnya!
4.      Dalam menentukan kewarganegaraan, seseorang didasarkan pada dua asas. Jelaskan kedua asas tersebut!|
5.      Sebutkan prinsip-prinsip hukum internasional tentang kewarganegaraan!
6.      Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak?
7.      Apa saja aspek-aspek yang menjadi perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara? Jelaskan menurut pendapat anda!
8.      Jelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak warga negara menurut Undang-Undang!
9.      Mengapa pelanggaran-pelanggaran hak warga negara di Indonesia selama ini sulit untuk diselesaikan?
10.   Jelaskan dan berikan contoh bentuk pengingkaran terhadap kewajiban warga negara!
11.   Coba Anda jelaskan bagaimana status kewarganegaraan seseorang warga negara asing yang menikah dengan wanita Indonesia!
12.   Dapatkah Anda menjelaskan apakah orang asing yang bekerja di Indonesia dapat disebut sebagai warga negara?
13.   Coba jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana jika seseorang mempunyai kewarganegaraan yang rangkap!
14.   Bagaimanakah bunyi pasal 28E ayat 3 UUD 1945?
15.   Sebutkan cara untuk membina sikap saling menghirmati dalam kehidupan beragama di lingkungan masyarakat!
16.   Sebutkan beberapa asas kewarganegaraan yang dianut dlam UU No 12 tahun 2006!
17.   Jelaskan yang Anda ketahui tentang biparide, apatride, dan multipatride!
18.   Deskripsikan yang dimaksud dengan pewarganegaraan atau naturalisasi!

Demikian soal PPKn tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi versi 1. Jika belum puas, silahkan baca :


Semoga bermanfaat untuk para pembaca.